Over Ons


HISTORIE VAN MC LIDU

In 1967 werd MC Liempde opgericht door enkele enthousiastelingen in Liempde. Wanneer er een officiële club was, zo oordeelde de gemeente, dan was de kans groter op een circuit wat er in die tijd aan ontbrak. Er werd overal getraind waar mogelijk was op stukjes land en in het najaar bij de boer. Na de oprichting konden men inderdaad over een trainingscircuit beschikken. Het trainingscircuit was een weiland aangeplant met jonge boompjes.

Regelmatig werden er boompjes stuk gereden en die moesten worden vergoed. Voor omver gereden boompje moest Fl. 7,50 worden betaald. Het circuit had een lengte van ca. 800m.

De club groeide snel en er werd dan ook om de paar weken een wedstrijd voor het clubkampioenschap verreden. Meestal gebeurde dit met omgebouwde wegmotoren, want er waren in die tijd niet zo veel echte wedstrijdrijders. De prijzen die gewonnen konden worden werden geschonken door de plaatselijke middenstand en op die manier kon men dus een halve haan, een paar handdoeken of een schemerlamp winnen.

De club was nergens bij aangesloten en dat kon verzekeringstechnisch natuurlijk niet. Ook Dhr. V. Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Motorsport Bond (NMB, inmiddels opgegaan in KNMV) was daarvan op hoogte. De club werd aangesloten binnen de gelederen van de NMB. Daarmee was de club ook gerechtigd om officiële bondswedstrijden te organiseren, maar er was nog steeds geen circuit. De wedstrijden die werden georganiseerd vonden plaats op grasbanen, gewoon een rondje op een weiland. Dat was in die tijd ook erg populair. Een weiland was zo verkregen bij een boer, alleen de financiering van een wedstrijd was een groter probleem. De toenmalige voorzitter Ton v Kuringe had een goed voorstel om dit probleem op te lossen.

Hij vroeg ieder lid om Fl 100,- voor te schieten om de wedstrijd te organiseren. Bij winst kreeg men een gedeelte van de winst uitgekeerd en bij verlies moest men een gedeelte van het verlies dragen. Er werd een behoorlijke winst gemaakt en de voorzitter had al men een aantal mensen afgesproken om de winst aan de clubkas te schenken. In de daaropvolgende ledenvergadering hoefde niemand de winst meer en dat waren de eerste centen voor MC Liempde. Na enkele succesvolle grasbaanwedstrijden zou er in het najaar van 1972 een wedstrijd zijn op een paar weilanden van van Gerven. Deze wedstrijd moest helaas worden afgelast wegens de autoloze zondag.

CIRCUIT

Motocross- Circuit “De Meerse Plas” MC Lidu Den Dungen

De grote baan heeft een totale lengte van circa 1665m.

De kleine baan heeft een totale lengte van circa 530m.

Rechts een tekening van het circuit van MC Lidu. Dit is een tekening van het circuit zoals het er op dit moment bij ligt!

Het circuit van MC Lidu is te vinden nabij de Meerse plas aan de rand van ‘s-Hertogenbosch. Het circuit is een harde zandbaan en heeft een lengte van 1750 meter.
Voor de jeugd is er een aparte baan speciaal voor 50cc en 65cc motoren. Een milieumat en een districtslicentie zijn verplicht.

Poelen op het circuit van MC Lidu

In 2001 kwam een milieubeweging tot de ontdekking dat op het circuit van “MC LIDU” een diersoort voorkwam welke stond op de lijst van Europese beschermde diersoorten, namelijk de kamsalamander. Deze milieubeweging melde dit bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en bij het ministerie van VROM. Hierop verzocht het ministerie de gemeente ‘s-Hertogenbosch de maatregelen te nemen welke nodig waren ter bescherming van de kamsalamander.

Het ministerie was van mening dat sluiting van het circuit gewenst was. Door een onderzoeksbureau was inmiddels bij veldonderzoek vastgesteld dat de kamsalamander inderdaad voorkwam in de poel op het circuit.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch bracht deze boodschap over aan “MC LIDU” en verzocht om een reactie. Na langdurig onderzoek door leden van “MC LIDU” op internet, informatie uitwinning bij diverse milieubureaus, stichtingen zoals Natuurmonumenten, Ravon en een motorclub welke het circuit de Hexenplas exploiteert kwamen deze samen met de ecologen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch na behoorlijk wat gesprekken en uitwisseling van gegevens tot de conclusie dat motorcross en kamsalamander best samen konden gaan op het circuit.

Hiervoor was wel nodig dat het circuit aangepast zou worden. De ecologen van de gemeente zou in overleg een rapport opstelen wat ter goedkeuring voorgelegd zou worden aan het gemeente bestuur en wat als reactie op het verzoek van sluiting van het ministerie van V.R.O.M. opgestuurd zou worden naar dit ministerie. Globaal stond in het rapport dat motorcross en de kamsalamander samen konden gaan op het circuit mits er aanpassingen zouden volgen. De aanpassingen bestonden uit het aanleggen van twee nieuwe poelen, het opknappen van de al aanwezige poel en inrichting van het terrein op dusdanige manier dat het leefgebied voor de kamsalamander was gewaarborgd.

Verder moest er een beheersplan opgesteld worden waarin MC LIDU ook een verantwoordelijkheid zou krijgen. Het ministerie ging akkoord met het voorstel en in juli 2002 volgde de gemeente ‘s-Hertogenbosch en deze stelde een krediet ter beschikking van 135.000 Euro voor het aanleggen van de poelen en de verdere aanpassingen op het circuit.

In goed overleg met MC LIDU zijn door de gemeente ´s-Hertogenbosch, inmiddels de 2 geplande poelen gegraven is de bestaande poel opgeknapt en zijn de poelen voorzien van een afrastering.
Het parkeerterrein aan de Bosscheweg is bij het circuit getrokken. Verder zijn er diverse wilgen welke bij een storm omgewaaid waren en nog enkele in slechte staat verkerende wilgen gerooid en vervangen door elzen en eiken. Ook in de toekomst zullen nog de nodige werkzaamheden plaats vinden op en om het circuit, dit om het circuit optimaal te houden als leefgebied voor de kamsalamander en als een terrein waar men op een verantwoorde
manier de motorsport kan beoefenen.