Reglement


Inleiding

MC-Lidu is een motorcrossclub gevestigd aan de Bosscheweg in Den Dungen en beheert het motorcrosscircuit ”De Meerse Plas”. MC-Lidu heeft het totale onderhouden van ca. 6 ha grond waarop het circuit ligt. MC-Lidu is actief in zowel het onderhoud van deze totaal 6 ha als het organiseren van crosswedstrijden en vrije trainingen.

Lidmaatschap

MC-Lidu maakt onderscheidt tussen vijf soorten leden, te weten jeugdleden, steunende leden, actieve leden, trainingsleden en ereleden. 1. Jeugdleden zijn leden t/m 16 jaar 2. Steunende leden zijn niet trainende leden 3. Actieve leden, zijn actief als crosser en zijn in het bezit van een KNMV of MON start- of trainingsbewijs en volwaardig lid van MC LIDU. 4. Trainingsleden, dit zijn leden welke incidenteel komen rijden. Deze dienen bij het eerste bezoek trainingslid te worden en dienen vervolgens telkenmale een dagkaart te kopen. 5. Ereleden zijn leden van bijzondere verdiensten en worden als zodanig benoemd door de Algemene ledenvergadering.

Contributie per seizoen

1. Contributie Volwassen 17 jaar en ouder: € 165,00

2. Contributie Jeugd t/m 16 jaar: € 145,00

3. Contributie Jeugdbaan: € 90,00

4.. Eenmalige training trainingsleden: € 20,00

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap heeft men ervoor getekend dat men de navolgende regels gelezen, begrepen en aanvaard te hebben voor het lopend seizoen en zich hieraan te zullen houden tijdens het gebruik maken van onze accommodatie.

Inrichting

Het geheel omvattende terrein welk in gebruik is bij MC LIDU.

Circuit

Het op de inrichting van MC LIDU aanwezige gedeelte dat is bedoeld, afgebakend en geprepareerd is om daadwerkelijk op te crossen.

Toezichthouder

Een door het bestuur gemandateerd persoon.

Huishoudelijk reglement

U bent als lid c.q. licentiehouder verantwoordelijk voor het gedrag van uw begeleiders. Het betreden van onze inrichting geschiedt op eigen risico Men dient tijdens de trainingen steeds de veiligheid van zichzelf en anderen in het oog te houden. Het is tijdens de openstelling verboden zich op het circuit te bevinden als men niet actief aan het crossen is. Rijden op het circuit is alleen toegestaan indien met aan de financiële verplichtingen jegens MC LIDU heeft voldaan en men in het bezit is van een geldig verzekeringsbewijs. Bij stilvallen op het circuit dient men ten alle tijden zichzelf in veiligheid te brengen en zo vlug als mogelijk de overige rijders te waarschuwen. Trainers, begeleiders dan wel andere personen welke aanwijzingen aan rijders willen geven, mogen dit niet vanaf circuit of vanuit de veiligheidszones doen. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn U kunt de organisator, uw collega rijder of de KNMV /MON niet aansprakelijk stellen voor schade die u oploopt doordat u zich niet te houdt aan regels. Tijdens vrije trainingen voorziet MC LIDU niet in bemande vlaggersposten. Men dient dan ook ten alle tijden tijdens deze trainingen het rijden hierop aan te passen. Om te mogen trainen op het circuit van MC LIDU is een KNMV/MON licentie verplicht. Licenties van andere bonden zijn niet geldig. Het is verboden buiten de vastgestelde trainingstijden of wedstrijden te crossen op het circuit of binnen de inrichting. Het is verboden buiten het circuit met crossmotoren te rijden. Dat betekent dat het ook verboden is om op het rennerskwartier te rijden. Vloeibare chemische stoffen mogen niet geloosd of achtergelaten worden in de inrichting. Tijdens het in de inrichting stallen van een crossmotor dient men op een juiste wijze gebruik te maken van een goedgekeurde milieumat Beschermende kleding, zijnde crosskleding, zoals handschoenen, crossbril een goed passende helm en crosslaarzen zijn verplicht tijdens trainingen, advies draag een nekbrace en een bodyprotector. Na gebruikmaking van de inrichting dient een ieder het bij hem of haar ontstane afval op te ruimen en mee te nemen. Alleen motoren t/m 85cc mogen gebruik maken van de kleine baan. Quads en motoren met een grotere cilinderinhoud mogen niet op de kleine baan rijden tenzij na overleg en met toestemming van een toezichthouder of in geval van dispensatie. Rijders vanaf 85cc mogen gebruik maken van het grote circuit. Zijspannen worden enkel op de daarvoor vermelde datums toegelaten. Men dient te allen tijde de aanwijzingen van het bestuur of de toezichthouder op te volgen Tijdens trainingen dient men op verzoek de trainingspas en MON/KNMV licentie (verzekeringsbewijs) te tonen. Zogenaamde Tear-Offs op crossbrillen zijn sinds 1 januari 2010 verboden. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet is het aan het bestuur een beslissing te nemen. Bij het doen van een klacht dan wel het niet eens zijn met een beslissing door of namens het bestuur genomen, dient men dit schriftelijk per brief of per mail te melden bij het secretariaat van MC LIDU, onder vermelding van datum, tijdstip, onderwerp en van belang zijnde personen. Het bestuur van MC LIDU zal dan conform de statuten de afhandeling van deze klacht op zich nemen.

Geluidsnormen

Tijdens trainingen en wedstrijden mag een individueel gemeten motor niet meer geluid produceren dan 94 dB(A) gemeten volgens de dynamische meetmethode van de KNMV met inachtneming van het in artikel 3 vervatte meetprotocol. Teneinde deze norm te handhaven wordt bij MC-Lidu gedurende de openstelling door toezichthouders, gemeten conform de FIM 2 meter Max methode, waarbij het motorgeluid stilstaand op volgas op 2 meter afstand gemeten wordt. Het geluidsniveau mag dan niet meer dan 114 dB(a) bedragen. Mocht er na meting conform de FIM 2 mater MAX meting onduidelijkheid dan wel twijfel zijn over het geproduceerde geluidsniveau dan kan de degene welke belast is met de meting besluiten over te gaan tot de dynamische meetmethode conform de KNMV voorschriften. Bij het weigeren van medewerking aan, dan wel niet voldoen aan bovenstaande geluidsmeting is gebruikmaking van het circuit uitgesloten. Er zal geen terugbetaling van gemaakte kosten voor het gebruik van het circuit plaats vinden. Geluidsniveau ≤ 112 dB(A). Goed Geluidsniveau 112-114 dB(A). Rijder wordt gewaarschuwd. Geluidsniveau ≥ 114 dB(A). Rijder mag uitlaat in orde maken, lukt dit niet is de rijder niet welkom bij MC-Lidu.